Parkujemy.eu

Regulamin Parkingu Parkujemy.eu

§1 Postanowienie ogólne

 1. Parking jest zarządzany przez firmę:

  ALEKSANDER FRĄCZEK MARTOM

  NIP 6451022538

  REGON 277376489

  ul. Piłsudskiego nr b/n

  42-625 Pyrzowice

  zwaną dalej Zarządcą. 
 2. Jest parkingiem strzeżonym z bezpłatnym transferem na Międzynarodowe Lotnisko Pyrzowice i powrotnym na parking, czynnym 24h przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen rezerwacji bez uprzedzenia w wybranych okresach. Zmiana cen jednak nie dotyczy przyjętych rezerwacji (w trakcie realizacji).
 4. Ceny wyrażone są w polskiej walucie PLN – firma nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Płatność za parkowanie regulowana jest z góry przed (poprzez płatności online) lub podczas przyjazdu samochodu na Parking.
 6. Wjazd na teren Parkingu jest jednoznaczny z zawarciem umowy między Użytkownikiem, a Zarządcą. Umowa najmu miejsca parkingowego jest ustalana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 7. Zamawiając (rezerwując) lub wjeżdżając na teren Parkingu (Klient):
  1. akceptuję warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
  2. zawiera z Zarządcą, umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. oświadcza, że jest osobą upoważnioną do użytkowania pojazdu
 8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§2 Rezerwacja miejsc i potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwacje miejsc parkingowych przyjmowane są poprzez:
 2. a) formularz rezerwacyjny na stronie internetowej
 3. b) telefonicznie – dzwoniąc na numer obsługi +48 504 620 576
 4. Rezerwacja musi zawierać wszystkie niezbędne dane konieczne do jego realizacji w tym telefon kontaktowy.
 5. Składając rezerwację Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na zamówieniu przez administratora danych osobowych – ALEKSANDER FRĄCZEK MARTOM na potrzeby związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926/.
 6. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 7. Zarządzający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę.
 8. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez formularz na naszej stronie internetowej po otrzymaniu potwierdzenia wysyłanego automatycznie mailem lub sms em przez system na adres lub nr telefonu podany w procesie rezerwacji.
 9. Rezerwacja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w danym terminie na parkingu będą dostępne miejsca parkingowe.
 10. W przypadku braku dostępnych miejsc klient zostanie o tym poinformowany w procesie składania rezerwacji:
  1. składając poprzez formularz internetowy – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu przez system rezerwacyjny
  2. składając telefonicznie – przekazanie informacji przez pracownika parkingu przyjmującego rezerwację
 11. Klient może modyfikować dane rezerwacji, telefonicznie u pracownika parkingu +48 504 620 576, na stronie poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając email na adres [email protected]
 12. Do każdej rezerwacji dołączany jest paragon lub na życzenie faktura.

§3 Rezygnacja i Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z rezerwacji parkingu bez podania przyczyny.
 2. Aby otrzymać zwrot zapłaconej i nierozpoczętej rezerwacji, należy anulować ją telefonicznie lub mailem na adres [email protected] na 24 godziny przed deklarowanym terminem przyjazdu na parking.
 3. Zwrot należności za opłaconą i niewykorzystaną rezerwację wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na podane wcześniej niezbędne do wykonania przelewu dane: imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer rezerwacji

§4 Obowiązki korzystającego

 1. Pozostawiony na parkingu Pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, równie w stosunku do osób trzecich.
 2. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi zależy od decyzji pracownika obsługi Parkingu.
 3. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby oraz wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza Pojazdu był niemożliwy.
 4. Stan techniczny Pojazdu nie może zagrażać otoczeniu.
 5. Ryzyko strat powstałych z powodu niesprawności technicznej Pojazdu na terenie Parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 6. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
 7. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
 8. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu.
 9. Na żądanie pracownika obsługi parkingu, Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

§5 Zgłoszenie i reklamacje

 1. W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zgłoszenia ich przed wyjazdem Klienta z parkingu pracownikowi obsługi.
 2. Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  1. do których przyczyniło się zachowanie kierowcy pojazdu bądź osób, towarzyszących
  2. wynikające z nieprzestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
  3. powstałe na skutek zgubienia bądź udostępnienia osobie trzeciej dokumentów pojazdu lub kluczyków do pojazdu
  4. spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenie pochodzące z zewnątrz) niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia).
  5. za szkody podlegające ochronie ubezpieczeniowej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  6. w mieniu pozostawionym wewnątrz pojazdu, o ile nie zostało to uzgodnione z pracownikiem obsługi parkingu, który wyraził zgodę na pozostawienie tych rzeczy w pojeździe dokonując stosownej adnotacji w „Potwierdzeniu przyjęcia pojazdu na Parking”.

§6 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Serwisie.
 2. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Serwis w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. . Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rezerwację.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:
  • realizacji zamówienia
  • archiwizacji
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Zarządca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad rezerwacji miejsc parkingowych. Zmiany te nie obowiązują transakcji, w których zamówienia zostały złożone przed opublikowaniem zmian.
 3. Niniejszy regulamin jest chroniony prawem autorskim. Zabronione jest jego kopiowanie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody Administratora serwisu.